elvalaszto

Hirdetmény

2018-02-15

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2017-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
beiratkozása

Előszállás Nagyközségben
a következő időpontokban történik:

2018. április 23-én hétfőtől, 2018. április 27. csütörtökig, 8 és 16 óra között

Helye: Előszállási Patakparti Óvoda, Előszállás, Fő tér 3.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. december 31-ig
betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az Előszállási Patakparti Óvoda felvételi körzete: Előszállás település teljes közigazgatási területe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Előszállási Patakparti Óvoda jogosult az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fogadására.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Elszállás Nagyközség Önkormányzata, 2424 Előszállás, Fő tér 3.) címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

elvalaszto
Előszállás nagyközség honlapja | Minden jog fenntartva © 2011
Élemiszerbank logo
elvalaszto
Nagykarácsony logo
elvalaszto
Daruszentmiklós logo
elvalaszto
Baracs logo